Inskolning - en vägledning

När ditt barn börjar sin vistelse på förskolan är det nog en hel del som du funderar över. Vi hoppas den här sidan ska bli en vägledning.

Lyssna på och tala med ditt barn i förväg
Att börja på en förskola är en stor förändring i ditt barns liv. Utanför hemmet kommer barnet nu att bli medlem i förskolans barngrupp. Det är viktigt att du förbereder ditt barn på förändringen genom att tala om förskolan och genom att vara lyhörd för och tala om sådant som sysselsätter barnets tankar.

Du behövs för att ditt barn ska bli tryggt i den nya omgivningen
När du och ditt barn kommer till förskolan möter ni en ny omgivning, barn och vuxna. Barnet behöver tid på sig att acceptera sina nya upplevelser. Det är viktigt att du är med.

Du och ditt barn ska lära känna förskolan tillsammans
Invänjningen kommer att ta minst två veckor, då måste du räkna med att delta. Invänjningen planeras av personalen på avdelningen i samråd med dig. Invänjningen är avslutad när ditt barn känner sig tryggt på förskolan utan ditt sällskap.

Samarbete föräldrar - personal är grunden för allt arbete som görs med barnen
De dagliga pratstunderna mellan föräldrarna och personalen är betydelsefulla. Samarbetet mellan barnets föräldrar och förskolans personal, sker genom att man diskuterar och rådgör med varandra. Det ger större möjlighet till att tillgodose varje barns behov på bästa sätt. Det finns alltid möjligheter att planera och prata i längre ostörda stunder när du har behov av det. Förskolan förbereder några sådana samtal varje år.

För att förskolan skall vara en bra uppväxtmiljö för barnet behöver personalen ditt stöd på så vis att du engagerar dig i vad ditt barn gör på förskolan. Vi vill att du tar dig tid att vara på förskolan tillsammans med ditt barn även efter invänjningen. Och det är viktigt att du kommer på möten och annat som ordnas av personalen och andra föräldrar. Det är också viktigt att du tar upp saker som oroar dig eller ditt barn med personalen. Endast om personalen och du är överens kan vi bygga en bra framtid för ditt barn.

Tystnadsplikt
All personal har lagstadgad tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller dock ej till stadsdelens socialvårdsbyrå när ett barn verkar fara uppenbart illa och vars framtida positiva utveckling därigenom kan äventyras. I sådana fall har all personal lagstadgad anmällnigsskyldighet.

Förskolans öppettider
Våra tider är anpassade efter föräldrarnas behov och barnens vistelsetider. Vi öppnar dock tidigast kl: 6:30 och stänger senast 18:30.

Personalens schema är anpassat efter barnens tider. Det är därför viktigt att du passar de tider som du gett. Om du behöver ändra din tid meddela detta till förskolan. Alla föräldrar ska skriva kontrakt på de tider som barnen skall vara på förskolan.

Andra vuxna på förskolan
Utöver den ordinarie personalen och föräldrar kommer ditt barn i kontakt med barnskötar- och förskoleelever, praktikanter och prao-elever.

Det pedagogiska arbetet
Det pedagogiska arbetet innehåller många olika uppgifter för barnens omsorg och fostran. Innehåll och arbetssätt utgår från gällande riktlinjer. Förskolans målsättning gås igenom och delas ut till alla föräldrar.

Måltider
Vi äter frukost, lunch och mellanmål. Veckans matsedel får du på planeringslappen som skickas hem. Om barnet äter samtliga måltider på daghemmet får det 2/3 av sitt näringsbehov tillgodosett. Det är därför viktigt att barnet äter ett mål mat hemma på kvällen.

Överkänslighet och allergier
Vissa barn är överkänsliga för en del födoämnen. Andra barn har allergier, som kräver speciell kost. Familjens och daghemmets matvanor kan också vara olika av kulturella eller starka personliga skäl. Det respekterar vi och ser till att barnet inte får sån mat som det inte får äta. Om förskolan behöver ta särskild hänsyn till ditt barn,  berätta detta redan vid första kontakten medförskolan.

Även överkänslighet och allergier som berör miljön på förskolan behöver personalen få veta i god tid för att kunna vidta nödvändig hänsyn till detta i sin planering.

Utevistelse
Vi är ofta ute med barnen. Förskolans innemiljö räcker inte till för barnens behov av lek och inlärning. För att ditt barns utevistelse ska vara rolig och angenäm behöver det oömma kläder, som passar väderlek och årstid. Extrakläder för ombyte behöver finnas på daghemmet.

Märkning av kläder och saker
Märk barnets kläder och saker med namn. Ibland ersätter vi kläder som försvunnit  men vi ersätter inte kläder som inte namnats.

Vila
Alla barn som behöver sova får naturligtvis göra detta. Vi vilar och sover efter lunch.
Om du har speciella önskemål angående ditt barns vila meddela detta till förskolan
Naturligtvis får barnen ta med sig mjukdjur till vilan.

Lämning och hämtning
När ditt barn vant sig vid allt det nya, är det för det mesta roligt att gå till förskolan. Men vissa dagar tar det kanske emot. För att vi ska förstå och bemöta barnet på bästa sätt, betyder det mycket om du berättar vilket humör ditt barn är på eller om det hänt något speciellt på morgonen, som kan vara av betydelse för hur barnet känner sig.

När du hämtar ditt barn försöker vi berätta vad som hänt under dagen.

Vi lämnar inte barnet till någon annan än  vårdnadshavaren om du inte särskilt sagt till om detta. Det är därför viktigt att du ringer och meddelar oss om det kommer någon annan som ska hämta ditt barn. För att vi ska få bästa trygghet och trivsel vill vi inte att syskon som själva är barn kommer och hämtar. Det är också viktigt att du själv kommer så ofta som du kan. Och i och med att du är på förskolan räknar vi med att du är den som ansvarar för ditt barn.

Om ditt barn ska vara hemma
Om ditt barn är sjukt eller av annan anledning stannar hemma vill vi att du ringer till förskolan och meddelar detta senast kl: 9:00. Vid längre sjukdom är det bra om  du ringer dagen före ditt barn skall komma tillbaka. Vårt nummer är 710 34 39.

Sjukdom
Vissa tider på året går det mycket förkylningar och influensa. För att dessa inte ska drabba barn och vuxna mer än nödvändigt är det viktigt att alla sjuka barn stannar hemma. Om ditt barn blir sjukt på daghemmet ringer vi dig och meddelar detta. Det är viktigt att vi har telefonnummer dit vi kan nå dig på dagtid. Sjukdomsinformation finns i ett särskilt häfte som medföljer den övriga informationen.

Försäkring
En kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats av kommunen för ditt barn. Den omfattar olycksfall, som inträffar i samband med förskolevistelsen eller under färd till och från förskolan. Försäkringsbesked lämnas till alla föräldrar.

Personalmöten
På förskolan utför personalen visst arbete på barnfri tid. Då planeras verksamheten och aktuella frågor tas upp. Gemensamma personalmöten hålls på kvällstid med start kl. 16.00 (dessa dagar stängs förskolan kl. 16.00).

Planeringsdagar
Förskolan har två planeringsdagar per termin. Syftet är att hela personalgruppen ska  få möjlighet att på dagtid utvärdera, planera och strukturera sin verksamhet. Planeringsdagen presenteras i god tid för alla föräldrar. På planeringsdagen är det stängt men om du behöver omsorg för den dagen bör du meddela detta i god tid till förskolan.

Sommarplanering
Sommarplanering börjar redan i mars-april. Planeringen bygger på barnens närvaro under sommarmånaderna. Vi behöver veta så tidigt som möjligt när du och din familj är sommarlediga. Under juli-månad är förskolan endast öppen för de som absolut måste ha tillsyn. Mer information lämnas senare till de som har detta behov. Vi försöker planera så att det alltid finns minst en vuxen som barnen känner igen. Men ordinarie personal behöver sina semestrar för att kunna göra ett fullgott arbete under resten av året.

Inkomständring
Då barnet börjar på förskolan fyller du i en placeringsblankett med familjens aktuella inkomst. Utifrån denna inkomst fastställs din förskoleavgift. Din avgift bestäms också efter ditt barns vistelsetid. Alla förändringar i familjens inkomst ska göras på ny placeringsblankett och lämnas till Lars Hellström på Vågskålen. Fråga efter placeringsblankett på förskolan. Namn och adressändringar, liksom rättelser av felaktiga räkningar kan göras med Lasse. Räkning betalas månadsvis i efterskott.

Tillsynsmyndighet är Stockholms utbildningsförvaltning. Tel växel 508 33 600.

Övriga personer som personalen kan få hjälp av
Resurspedagog  
Psykolog
I övrigt  samarbetar vi med B.V.C. (Barnavårdcentralen) och Socialtjänsten i Skärholmen.

Uppsägning
Ska ditt barn sluta på förskolan ska du sägas upp barnet med hjälp av en särskild blankett, som finns på förskolan. Uppsägningstiden är 1 månad  och under tiden får du betala avgift. Om du inte betalar din avgift kan vi säga upp din plats.