Pedagogik och arbetssätt

Alla barn kan och vill lära sig nya saker. Under rätt förutsättningar kan alla barn utvecklas positivt.

De barn som kommer till förskolan har naturligtvis olika förutsättningar och begåvningar. Vi arbetar utifrån att se till varje enskilt barns möjligheter och bygga vidare på dessa.

Grunden till att baren skall utvecklas är att de mår bra och är omtyckta som de är och att de får upptäcka och lära sig olika saker i sin egen takt. En viktig del i det hela är att det skall vara kul att vara på förskolan.

Vi sätter barnen i centrum med allt vad det innebär.

Vid olika tidpunkter under livet, på kort- och lång sikt har vi olika behov. Pedagogens främsta uppgift är att vara med baren och vara lyhörd för de signaler som barnen ger och tolka dessa och ge varje enskilt barn det som barnet behöver för att utvecklas mot de mål som vi satt upp.

I olika skeden behöver barnen olika saker.  För vissa barn kan behovet av omvårdnad vara det primära medan det för andra barn kan finnas stort behov av rörelselek.  Samtidigt kan det vara så att det finns barn som vill sitta ner och läsa en bok.  Barnen ger ständigt uttryck för vad de vill och vad de önskar och hur de mår.  För oss som arbetar på förskolan är det viktigt att förstå barnens olika behov och tillgodose dessa oavsett vilket barn det är.

Vi serverar barnen ett rikt utbud av aktiviteter. Det skall finnas möjligheter för alla barn att upptäcka och prova på nya saker.

Barn som mår bra vill också göra bra. Därför arbetar vi mycket med att ge barnen en bra självkänsla. För att detta skall vara möjligt arbetar vi på olika plan med barnens föräldrar. Utan dessa kan vi inte göra ett fullgott arbete med barnen.

En stor inspirationskälla för oss på vågskålen är den danske familjeterapeuten Jesper Juul, vars bok ”ditt kompetenta barn” på ett varmt och klokt sätt beskriver en syn på barn som i mångt och mycket stämmer överens med den barnsyn som präglar arbetet på förskolan Vågskålen.

Barn utvecklas bäst i ett positivt klimat som präglas av värme, omtanke och möjligheter till att utveckla egna förmågor. Vi arbetar med ja klimat och en verksamhet som styrs av ett förhållningssätt som bygger på tålamod, lyhördhet, omtanke och öppenhet.

Barnen har en rad olika behov och önskemål. Varje behov och önskemål har en egen skål som behöver fyllas på olika mycket vid olika tidpunkter under barnens vistelse på förskolan. När vi lyckas få en bra balans mellan de olika skålarna kommer barnen att utvecklas mot uppsatta mål.

Självklara styrdokument för vår verksamhet är läroplanen för förskolan och Stockholms stads förskoleplan.