Barnens språkutveckling

För att barnen ska få ett bra svenskt språk arbetar vi efter tanken att barnen måste ha ett bra hemspråk. Vi uppmuntrar därför alla föräldrar att prata sitt hemspråk med sina barn.

Det svenska språket får barnen genom att personalen under dagens alla timmar försöker prata så mycket svenska som möjligt med barnen. Vid olika tillfällen så som vid blöjbyten, samlingar, musikstunder, när vi spelar spel, när vi ritar, snickrar, när vi leker och allt annat som ingår i verksamheten ges bra tillfällen att prata med barnen och stimulera barnens språkutveckling. Personalen är med barnen och pratar som ”papegojor”. Vi arbetar med att vara övertydliga och sätta ord på sådant som barnen inte vet vad det heter. När barnen använder fel ordföljd eller på annat vis pratar felaktigt upprepar vi det barnen sagt på ett korrekt vis utan att fördöma barnen.

För att stimulera barnens lust till att i framtiden kunna och vilja läsa böcker har vi fler böcker på förskolan som barnen kan plocka själva. Redan på småbarnsavdelningen börjar vi med att ha lässtunder för barnen. De böcker som finns är anpassade efter barnens utvecklingsnivå på så vis att det för småbarnen blir mycket pekböcker och för de större barnen böcker med mer text.

Genom att rita, och prata kring det vi ritar, tränar vi olika begrepp och ger barnen möjligheter att utöka sitt ordförråd och sätta in orden i olika sammanhang.

Genom att arbeta med olika språkstimulerande material ökar vi ytterliggare barnens möjligheter till att få ett bra svenskt språk.

Uppföljning av hur barnens språk utvecklas sker minst en gång per år. Där så behövs, tas i samråd med barnens föräldrar, kontakt med logoped eller talpedagog.