Trygghet

För att barnen skall vara trygga i förskolan arbetar vi för att ha en så säker miljö som möjligt.

Lämning och hämtning

 • Barnen prickas av vid ankomst och hemgång.

 • Barnen får inte hämtas av annan person än vårdnadshavaren om inte annat överenskommits med vårdnadshavaren.

 • Handlingsplan finns för hur personalen ska agera om ett barn inte blir hämtad.

Säkerhet inne
För att undvika olyckor arbetar vi på följande vis:

 • Bokhyllor och andra hyllor samt fristående skåp skruvas fast i väggen.

 • Vi har klämskydd på våra dörrar.

 • Barn får bara vara i köket om det finns vuxna där.

 • Farliga kemikalier hålls inlåsta eller oåtkomliga för barnen.

 • Barn som har allergier får specialmat som bestäms i samråd med föräldrarna.

 • Allergilista sitter uppe på varje avdelning.

Säkerhet ute
Vid utflykter utanför närområdet har barnen ofta västar på sig. Vi lämnar en lista på förskolan där det står vilka som åker, vart de ska åka, hur de åker och vilken tidpunkt de räknar med att vara hemma. Barnen brukar ha namnlapp på sig där det står var de hör hemma. För att kunna ta kontakt med förskolan tar vi med oss mobiltelefon.

 • Grindarna på gården hålls stängda.

 • Glas och annat farligt material avlägsnas från gården. Farligt lekmaterial lagas eller tas bort från gården.

 • Vid pulkaåkning ska alla barn ha hjälm på sig.

Om olyckan är framme
Tar vi hand om den som gjort illa/skadat sig. (Vid brand se separat handlingsplan).

 • Föräldrar till barn som gjort sig illa ska informeras om detta.

 • Om barnen behöver uppsöka sjukhus eller vårdcentral, bestäms i samråd med barnets föräldrar vem som ska åka med barnet.

 • Vid akuta fall ring 112 och ta sedan kontakt med föräldrarna.

 • Förbandslåda finns tillgänglig på varje avdelning.

 • Olyckor som bedöms mer alvariga rapporteras till försäkringsbolag.

Vi har rutiner som minimerar riskerna för att olyckor sker. Om olyckan ändå är framme åtar vi oss att ha handlingsplaner som hjälper oss att agera på ett bra sätt.

Uppföljning av säkerheten görs genom att vi går skyddsronder i maj varje år. Skyddsronden inkluderar även barnskyddsrond och allergirond. I samband med ronden kollar vi upp kemikaliehanteringen.

 • All personal rapporterar till förskolechefen om faktorer som kan påverka säkerheten negativt.

 • All personal ser till att rutinerna kring säkerheten efterföljs.

 • Saker som behöver åtgärdas tas upp på personalmötena där vi också rapporterar om det som blivit åtgärd