Vision, Mål och Metod

Vision
Alla barn som går på vår förskola ska ges en grund som gör att de kan växa upp och bli en positiv del av ett mångkulturellt svenskt samhälle.

Förskolan Vågskålen ska vara ledande förskola i arbetet med barnens utveckling och deras föräldrar.

Mål
Alla barn som går på vår förskola ska:

  • Ges möjligheter till att få en stark självkänsla.

  • Få en grund som ger dem möjligheter till att klara de krav som ställs i skolan.

  • Ha ett så bra svenskt språk att de kan tillgodogöra sig undervisningen i skolan.

Verksamhetens innehåll
Traditionell svensk förskoleverksamhet enligt de riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan med tyngdpunkt på att utveckla barnens svenska språk, utveckla brukarinflytandet samt använda leken som ett instrument för att stödja barnens lärande och utveckling.

Vi arbetar med att stärka barnens självkänsla.

Planering och verksamhetsinnehåll (aktiviteter) hänger ihop med målen för verksamheten.

Metod och förhållningssätt
Vi sätter barnen i centrum och bygger vår verksamhet utifrån detta.

Vi utgår från att alla barn vill och kan, och barnens viktigaste personer är föräldrarna.

Barn ska mötas av vuxna som visar respekt, som tycker om barnen och är lyhörda för barnens behov och idéer.

Vår verksamhet styrs av värme omtanke och kontakt.

Regler används bara när de är absolut nödvändiga - som när vi vill skydda barnen från sådant som kan orsaka fysisk skada. Eller när vi skall skydda grundläggande demokratiska värden.

Barnens lek prioriteras.

Planering
Långsiktig 3-årig:
Innehåller övergripande långsiktiga visioner och mål. Och vad som ska åstadkommas för att nå dessa.
1-årig: Innehåller en mer detaljrik planering.
Termin: Innehåller en detaljplan för ett halv år.
4 veckors: Innehåller en aktivitetsplanering som står i direkt samband med de mål som är uppsatta.